Synthesis of 5,6-Dihydropyrazolo[5,1‑a]isoquinolines through Indium(III)-Promoted Halocyclizations of N‑Propargylic Sulfonylhydrazones.Ren-Hao Li, Cheng-Ke Ding, Ya-Nan Jiang, Zong-Cang Ding, Xiao-Ming An, Hai-Tao Tang, Qi-Wei Jing,and Zhuang-Ping Zh
发布时间: 2016-11-13 浏览次数: 1276